Progres social

Praktikat e qëndrueshme të ndërtimit përfshijnë trajtimin e njerëzve në të gjitha fazat e një projekti. Henkel është i angazhuar në konkurrencë të ndershme, nga ofertat deri në ekzekutim, si dhe formimi profesional duke vendosur standarde të reja në kurset e trajnimit praktik.