TARRACA, BALLKONE DHE OBORRE

Ndërtimi i ballkoneve dhe tarracave nuk është shkencë, por si edhe gjërat e tjera, më të rëndësishmet janë detajet. 

Duke pasur parasysh ekspozimin ndaj elementeve të ndryshme, produkti përfundimtar duhet të jetë në përputhje me kërkesat më të larta strukturore dhe fizike. Çdo gabim i planifikimit ose prodhimit mund të ketë pasoja të drejtpërdrejta ose të rezultojë në dëmtime strukturore. Hapi i parë në planifikim duhet të jetë një pasqyrë e llojit të ndërtimit, dhe pyetja e dytë është se cilat materiale duhet të përdoren. Ceresit mbështet planifikimin dhe ekzekutimin me produkte të përsosura: sistemet tona mbulojnë një gamë të gjerë të produkteve rezistente ndaj ngricave, lagështirës dhe ndryshimeve në temperatura të larta - nga produktet për përgatitjen e nënshtresës dhe hidroizolimin deri te ngjitësit për vendosjen e pllakave qeramike dhe fugave.

HAP PAS HAPI

HAPI 1: PËRGATITJA E NËNSHTRESËS

Para se të merrni ndonjë vendim në lidhje me hidroizolimin dhe shtresat themelore, është e nevojshme të testoni dhe vlerësoni substratin dhe gjendjen e tij. Uji duhet të jetë në gjendje të lëngshme - prandaj është e nevojshme të hartohet një sistem kullimi afatgjatë dhe efektiv. Ballkonet dhe tarracat duhet të planifikohen me një pjerrësi minimale prej 2%.

HAPI 2: HIDROIZOLIMI

Për të ruajtur vlerën dhe për të shmangur dëmtimet strukturore, dizajni i tarracës dhe hidroizolimi duhet të jenë të harmonizuara në mënyrë të përsosur. Udhëzimet për planifikimin dhe ekzekutimin e hidroizolimit të nevojshëm për tarracat, ballkonet dhe oborret janë të përcaktuara nga dispozitat dhe standardet vendore dhe të BE-së.

Ceresit ofron informacion të detajuar në broshurat për vendosjen e pllakave për ballkone dhe tarraca.

HAPI 3: VENDOSJA E PLLAKAVE QERAMIKE

Pllakat qeramike dhe pllakat prej guri natyral janë të shkëlqyera për të mbuluar dyshemetë e ballkoneve dhe tarracave. Nëse vendosen siç duhet, ato ofrojnë një jetë të gjatë shërbimi. Për sipërfaqet e jashtme, pllakat duhet të kenë mbulim me ngjitës 100%. Nëse pllakat nuk shtypen plotësisht në ngjitës, do të formohen pore në të cilat do të grumbullohet uji. Lagështia e bllokuar në ngjitës do të çojë në një sërë problemesh, nga lulëzimi i nyjeve deri te dëmtimi i ngricës dhe shtrembërimi i pllakave. Ceresit ofron zgjidhje të besueshme për vendosjen e pllakave për përdorim në ballkone dhe tarraca.

HAPI 4: APLIKIMI I FUGË MASËS

Pas përzierjes, fuga mund të aplikohet me një mistri gome. Me ndihmën e saj, është e nevojshme të shtypni fugën midis pllakave qeramike, derisa zgavrat të mbushen dhe derisa të përafrohet me nënshtresën. Pas kësaj, pjesa tjetër e mbetur e fugave hiqet nga pllakat qeramike duke përdorur skajin e mistris në një kënd prej 90°. Është e nevojshme të bëhen lëvizje diagonale në mënyrë që të hiqet fuga e panevojshme sa më shumë pa e tërhequr fugën që ndodhet midis pllakave qeramike. Për të përftuar një pamje uniforme, estetike dhe për të mundësuar pastrim të lehtë, para larjes duhet të lihet për ca kohë fuga në mënyrë që të ngurtësohet.